Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Coins2Collect;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Coins2Collect.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Coins2Collect.nl: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Coins2Collect.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Artikel 2: Identiteit van Coins2Collect.nl
 
Naam onderneming: Coins2Collect (eenmanszaak)
Vestigingsadres/bezoekadres: Klapwijkse eilanden 59, 2652 ET Berkel en Rodenrijs
Telefoonnummer: 06 – 11 31 21 48 (Don van der Linden)
E-mailadres: 
info@Coins2Collect.nl

Bankrekeningnummer: NL50 INGB 0004 1786 56
KvK-nummer: 66302455
Btw-identificatienummer: NL 118123178 B01
 
Artikel 3: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coins2Collect.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Coins2Collect.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Coins2Collect.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 
Artikel 4: Het aanbod
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Coins2Collect.nl maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Uitzondering op deze regel zijn afbeeldingen die het algemene nut dienen op de website. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Verkoper, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Coins2Collect.nl niet. 
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Coins2Collect.nl de prijs garandeert; en
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
 
Artikel 5: De overeenkomst 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coins2Collect.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Coins2Collect.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Coins2Collect.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Coins2Collect.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Coins2Collect.nl kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Coins2Collect.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd, gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Coins2Collect.nl zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Coins2Collect.nl waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4, lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Coins2Collect.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 6: Herroepingsrecht 
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Coins2Collect.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Coins2Collect.nl retourneren, conform de door Coins2Collect.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7: Kosten in geval van herroeping 
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De wijze van terugzending dient minstens gelijkwaardig te zijn aan de toezending.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Coins2Collect.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht 
 1. Coins2Collect.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Coins2Collect.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door Coins2Collect.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Coins2Collect.nl geen invloed heeft.
 
Artikel 9: De prijs 
 1. De prijs van aangeboden producten kan worden gewijzigd;
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 10: Levering en uitvoering 
 1. Coins2Collect.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Coins2Collect.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Coins2Collect.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Coins2Collect.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Coins2Collect.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Coins2Collect.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 11: Betaling 
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Coins2Collect.nl te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Coins2Collect.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 12: Klachtenregeling 
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Coins2Collect.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Coins2Collect.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Coins2Collect.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 13: Geschillen 
 1. Op overeenkomsten tussen Coins2Collect.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en Coins2Collect.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Coins2Collect.nl te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Coins2Collect.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Coins2Collect.nl heeft voorgelegd. 
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Coins2Collect.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer Coins2Collect.nl dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Coins2Collect.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Coins2Collect.nl de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Coins2Collect.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Coins2Collect.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 
 
Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Leveringsvoorwaarden
Weergave producten

Coins2Collect.nl probeert u te allen tijde een zo goed en realistisch mogelijke weergave te geven van producten. Om dit te bewerkstelligen maakt Coins2Collect.nl gebruik van foto’s en scans. Het kan hierdoor voorkomen dat op de achtergrond schaduw zichtbaar is. Mocht de foto niet duidelijk genoeg zijn dan kunt u altijd om een nieuwe foto verzoeken.

Coins2Collect.nl zal nooit een foto van een product bewerken teneinde een mooiere weergave van de werkelijkheid te bewerkstelligen.
In deze is het motto van Coins2Collect.nl: What you see is what you get! Of Wat u ziet is wat u krijgt!

Plaatsen van bestelling

Stap 1: Kies het product uit
Stap 2: Voeg het product toe aan uw winkelwagen;
Stap 3: Voer uw persoonlijke gegevens in;
Stap 4: Ga akkoord met de Algemene Voorwaarden;
Stap 5: Ontvang een e-mail met bestel- en betaalgegevens;
Stap 6: Na volledige betaling wordt het product binnen 7 dagen toegezonden.

Verzendkosten en Verzendmethode
De hoogte van de verzendkosten en methode van verzenden hangen af van de verpakking en het land van levering*. Ook telt mee of de verpakking door de brievenbus past of door een bezorgen moet worden overhandigd. Hieronder de verzendkosten op en rijtje.

 
Hoogte van uw bestelling Nederland België Overige landen
Van      €   0,01 tot € 10,00 € 1,25 € 1,50 € 3,25
Van      € 10,00 tot € 25,00 € 1,85 € 2,25 € 4,45
Van      € 25,00 tot € 40,00 € 2,65 € 3,25 € 5,50
Van      € 40,00 tot € 75,00 € 4,95 € 5,95 € 9,50
Boven  € 75,00 € 4,50 € 5,50 € 8,95

* Uiteraard kunt u altijd kiezen voor aangetekende pakket verzending. Stuur in dat geval een e-mail naar info@Coins2Collect.nl. De verzending en factuur worden dan voor u aangepast. De meerkosten voor verzekerde verzending komen in dat geval wél voor rekening van de consument.

Wijze van verzending
Coins2Collect.nl besteedt veel zorg aan de verzending. Bestellingen worden altijd goed verpakt en verzonden in discrete luchtkussenenvelop. 

Retourbeleid
U mag een product te allen tijde retourneren. Voor retournering wordt verwezen naar artikel 6, 7 & 8 van de algemene voorwaarden.

Vorige versies
Datum: januari 2017
Versie: 1.0 (eerste opzet)
Datum: november 2017
Versie: 1.1 (herziene versie i.v.m. Europese wetgeving herroepingsrecht)

Huidige versie
Datum: maart 2018
Versie: 2.0 (tweede herziende versie, vlak voor livegang in maart 2018)

 

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.